Право в политиката и юриспруденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение и/или взаимоотношения между хора и/или организации. Тази система от правила се прилага от съвкупност от институции [4] и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правово общество. Правото придава форма на политиката, икономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората. Договорното право регулира всичко от купуването на автобусен билет до търгуването на деривативи. Конституционното право осигурява рамка за създаването на закона, защита на човешките права и избора на политически представители. Административното право се използва да разглежда решенията на държавните агенции. Международното право управлява въпросите между суверенните държави в дейности от търговията до регулацията на околната среда. Гръцкият философ Аристотел казва през 350 пр.н.е. "Разпоредбата на закона е по-добра от решението, на който и да е отделен индивид."[5] Правните системи изработват права и отговорности по различни начини.